توليد / نحوه توليد سيمان - صفحه 6

ایندکس مطلب
توليد / نحوه توليد سيمان
تولید سیمان 2
تولید سیمان3
تولید سیمان 4
تولید سیمان 5
تولید سیمان 6
تولید سیمان 7
تواید سیمان 8
تولید سیمان 9
تولید سیمان 10
تولید سیمان 11
تولید سیمان 12
تولید سیمان 13
تولید سیمان 14
تمام صفحات
2ـ5ـ عناصر و خواص سیمان
در فرایندهای تولید و مصرف سیمان، به طور عمده در دو مرحله با تغییرات شیمیایی مواجه هستیم:
1ـ هنگامیكه مواد در دمای بیش از 1400 درجه كوره با یكدیگر فعل و انفعال شیمیایی انجام می‌دهند.
2ـ هنگام مخلوط شدن سیمان با آب و انجام واكنش هیدراتاسیون .
در سیمان عناصر گوناگونی همچون كلسیم، سیلیسیم، آلومینیوم ، آهن ، منیزیم، سدیم، پتاسیم و گوگرد وجود دارد. البته بیشتر این عناصر به صورت اكسید وجود دارند. یعنی Cao , SiO2 ،AL2O3، Fe2O3 ،MgO، Na2O، k2O، SO3 . (در شیمی سیمانCaO را با SiO2 ،C را باAL2O3 ،S را با A و Fe2O3 را با F نمایش می‌دهند.) به این تركیبات،اكسیدهای ساده سیمان گویند. برخی از این تركیبات در فرایندهای درونی كوره با یكدیگر تركیب شده، اكسیدهای مركب زیر را به وجود می‌آورند: دی كلسیم سیلیكات C2S ، تری كلسیم سیلیكاتC3S، تری كلسیم آلومینات C3A ، تتراكلسیم آلومینات فریت C4AF مقادیر اكسیدهای ساده و مركب در آزمایشگاه تعیین می‌شوند . لكن سری فرمولهای تجربی باجو نیز در محاسبه مقادیر اكسیدهای مركب كاربرد دارند. این فرمولها عبارتنداز:
1- C3S= 4.07(CaO) - 7.60 (SiO2) - 6.718 (Al2O3) - 1.430 (Fe2O3) - 6.72 (SO3)
2- C2S= 2.867 (SiO2) - 0.754 (C3S)
3- C3A= 2.65 (AL2O3) - 1.692 (Fe2O3)
4- C4A = 3.043 (Fe2O3) (1-2)
هر كدام از اكسیدهای مركب ، مسؤول بخشی از خواص سیمانند. قسمت عمده سیمان از سیلیكاتهای كلسیم (حدود 50 درصدC3Sو بین 20 تا25 درصدC2S) تشكیل می‌شود و كلیه خواص مفید همچون چسبندگی، ثبات، مقاومت و … مربوط به آنهاست. تفاوتC3S با C2S در آنست كهC3S با آب سریع واكنش داده، مقاومت اولیه را همراه با حرارت هیدراتاسیون زیاد تولید می‌كند. اما C2Sكندتر واكنش نشان داده ، با تولید حرارت هیداراتاسیون كمتر، تأمین مقاومت نهایی سیمان را بر عهده دارد. به عبارتی مقاومت هفت روز اول توسطC3S و مقاومت تا 28 روز و به بعد توسط C2S تأمین می‌شود. C3A در كوره خود به خود تولید می‌شود و تنها می‌توان میزان آن را كم كرد. C3A اكسیدی است ناپایدار كه در مجاور عوامل سولفاتی فوراً به ماده دیگری به نام اترنژیت تبدیل می‌شود. اترنژیت در اثر جذب آب، افزایش حجم پیدا می‌كند كه باعث ترك خوردن بتن می‌شود. این پدیده را اصطلاحاً حمله سولفاتها گویند. C3A با آب به سرعت واكنش داده، گیرش حاصل می‌ كند. جهت جلوگیری از بروز این پدیده ـ كه به آن گیرش آنی می‌گیرند ـ هنگام آسیاب نهایی كلینكر به آن بین 3 تا 4 درصد سنگ گچ (CaSO4 . 2H2O )می‌افزایند. سنگ گچ با C3A واكنش ایجاد می‌كند و سولفو آلومینات كلسیم نامحلول (3CaO, AL2O3 ,3CaSO4,31H2O) به وجود می‌آورد و از این طریق از ظهور گیرش آنی جلوگیری می‌نماید. بعداً خواهیم دید جهت تهیه سیمان ضد سولفات (تیپ5) درصد C3A را كاهش می‌دهند.C4AF نقش چندانی در خواص سیمان ندارد و صرفاً به عنوان كاتالیزور حرارتی ایفای نقش می‌كند؛ به گونه‌ای كه اگر نباشد، دمای پخت لازم در كوره مقداری بسیار بیشتر از 1400 درجه خواهد بود.
2ـ6ـ5ـ ضریب اشباع آهكی
ضریب اشباع آهكی (L.S.F) گویای نسبت سنگ‌ آهك به خاك رس است و از فرمول ذیل محاسبه می‌شود.

L.S.F= ((CAO) - 0.7(SO3))/2.08 (SiO2)+1.02(AL2O3)+ 0.65 (Fe2O3)
در آزمایشگاه پس از تجزیه سنگ آهك و خاك رس ، مقادیر تركیبات مورد نظر در فرمول L.S.F را محاسبه كرده ،ضریب اشباع آهكی را بدست می‌آورند. مطابق آیین نامه مقدار این ضریب باید بین 66،0 و 02،1 باشد:
0.66<L.S.F<1.02
اگر ضریب اشباع آهكی كمتر از 66،0 باشد، بدان معناست كه مقدار سنگ آهك در سیمان كم است و سیمان مقاومت كافی ندارد. اگر این ضریب از 02،1 تجاوز كند، بدان معنی است كه میزان سنگ آهك بیش از مقدار لازم جهت تركیب با خاك رس است . مازاد سنگ آهك، در اثر حرارت زیاد كوره و فعل و انفعالات پیچیده آن به «آهك سوخته شده آزاد» تبدیل می‌شود. تفاوت آهك سوخته شده آزاد با آهك در آنست كه تغییر حجم آهك در مجاورت آب در چند لحظه انجام شده ، پایان می‌پذیرد؛ حال آنكه این پدیده در مورد آهك سوخته شده آزاد، بسیار آهسته و طی چند سال صورت می‌گیرد و اگر این سیمان در ساخت بتن بكار رود، باعث ترك خوردن آن می‌شود .


 

عضویت در خبرنامه

آماربازدید


بازدیدهای امروز:375
بازدیدهای دیروز:534
بازدیدهای این ماه:7320
مجموع بازدیدها:381674
حداکثر بازدیدهای ماهانه:43059
صفحاتی که این ماه بازدید شده:178585

تماس با ما

آدرس: ارومیه، کیلومتر 35 جاده ارومیه، مهاباد،

تلفن :32238082-32515303-044
فکس:32238083-32227054-044

www.urmiacement.com - copyright © 2018 | All rights reserved.